+316 10 62 42 42 INFO@ENFORCE.NL

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een ‘Sporter’), die deelneemt aan fysieke trainingen gecombineerd met slimme voeding en een coachingstraject verzorgd door de verschillende Enforce vestigingen, en anderzijds de verschillende Enforce vestigingen.
2. Enforce heeft verschillende programma’s waaraan de Sporter kan deelnemen (Fit, Pro, Run, Cycle). De inhoud van elk programma staat op de website van Enforce (www.enforce.nl).
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk abonnement dat wordt afgesloten tussen de Sporter en Enforce.
4. Zowel door aanschaf van een abonnement verklaart de Sporter zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
5. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
6. Enforce kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Enforce. De Algemene Voorwaarden zijn bij het aangaan van het abonnement aan de Sporter ter hand gesteld.
7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Enforce en de Sporter zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2. Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Enforce en een Sporter ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit registratie van een Sporter.
2. Voor Enforce ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Sporter aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Enforce. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Sporter kosten met zich meebrengen.
4. Een overeenkomst tussen Enforce en een Sporter bestaat uit een abonnement, dat gedurende een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een programma.
5. De Sporter kan deze overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 3. Abonnementen
1. Het abonnement is persoonlijk en is niet overdraagbaar.
2. Het abonnement is beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in de overeenkomst met de Sporter.
3. Een abonnement met een geldigheid van korter dan zes (6) maanden wordt, na afloop hiervan, automatisch beëindigd.
4. Een abonnement met een geldigheid van één (1) jaar wordt, na afloop hiervan, automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven.
5. Een abonnement met een geldigheid van één (1) jaar is opzegbaar tegen het einde van het abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.’
6. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van het abonnement worden opgeschort. Enforce heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
7. Enforce is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar bij Enforce.

Artikel 4. Prijzen en betaling
1. De actuele prijzen zijn op te vragen bij Enforce. Enforce heeft het recht deze prijzen jaarlijks in januari eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds op te vragen bij Enforce. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds afgesloten en betaalde abonnementen.
2. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden door het door Enforce gebruikte systeem van Vitua Gym.
3. Een abonnement kan vooraf ineens worden betaald of maandelijkse door middel van een overschrijving.
4. De betalingstermijn voor de facturen bedraagt 14 dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Sporter zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
5. Het is de Sporter niet toegestaan om ten aanzien van zijn betalingsverplichting jegens Enforce deze in te houden, dan wel verrekening toe te passen.
6. Reclamaties over facturen dienen uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te zijn ontvangen. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de Sporter niet op.
7. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Enforce gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Enforce is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
8. In geval van wettelijke schuldsanering of een persoonlijk faillissement van de Sporter zijn de verplichtingen van de Sporter jegens Enforce onmiddellijk opeisbaar en is Enforce gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
9. Voor rekening van de Sporter komen alle kosten die aan de incasso van een door de Sporter onbetaalde factuur zijn verbonden, waaronder alle buitengerechtelijke kosten. Deze kosten worden berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten, en bedragen ten minste € 150,-.
10. Indien de Sporter, voor wie de werkzaamheden verricht worden, niet de daadwerkelijk opdrachtgever is, zijn zowel de opdrachtgever als de Sporter hoofdelijk gehouden tot betaling van de facturen van Enforce.

Artikel 5. Annulering
1. Een Sporter kan een abonnement alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het abonnement is gestart. Enforce bevestigt de annulering schriftelijk.
2. De kosten voor een Sporter zijn voor annuleren:
a. tot meer dan 4 weken voor aanvang van het abonnement: kosteloos;
b. van 2 tot 4 weken voor aanvang van het abonnement: 50% van het totale factuurbedrag voor de gehele duur van het abonnement;
c. van 0 tot 2 weken voor aanvang van het abonnement: 75% van het totale factuurbedrag voor de gehele duur van het abonnement.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding
1. Enforce is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
a. de Sporter de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Enforce ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Sporter de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Sporter bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. indien door de vertraging aan de zijde van de Sporter niet langer van Enforce kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Enforce gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
e. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Enforce kan worden gevergd.
f. indien de ontbinding aan de Sporter toerekenbaar is, is Enforce gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
g. indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Enforce op de Sporter onmiddellijk opeisbaar. Indien Enforce de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
2. Indien Enforce op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Sporter, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7. Overmacht
1. Enforce is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Sporter indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Enforce geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Enforce niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Enforce heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Enforce zijn verbintenis had moeten nakomen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaand: gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel. In een dergelijk geval kan een training worden afgelast. Enforce is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden of een andere vorm van overmacht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.
2. Enforce, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Sporter aan een training.
3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Enforce, haar medewerkers en trainers, is Enforce niet aansprakelijk.
4. Enforce is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Sporter mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
5. Enforce is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training. Een training is intensief en blessuregevoelig. Een Sporter dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een Sporter gezondheidsklachten heeft, of indien een Sporter een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Sporter advies in te winnen bij een arts.
6. Enforce behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
7. Enforce is niet verzekerd voor schade van een Sporter. De Sporter verklaart dat hij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een training.
8. De Sporter doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
9. Indien vast komt te staan dat Enforce wel aansprakelijk is, dan is zij dit enkel voor directe schade en voor een bedrag van maximaal € 1.500,- of voor zoveel als de verzekering van Enforce per schadegeval uitkeert.

Artikel 9. Website en privacy
1. Enforce respecteert de privacy van de Sporter en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de ‘gegevens’) vertrouwelijk wordt behandeld.
2. Enforce gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een Sporter zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Enforce deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Sporter.
3. Enforce zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
4. De werknemers van Enforce en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
5. De verstrekte informatie op de website www.enforce.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
6. Hoewel Enforce de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Enforce niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
7. De website www.enforce.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige wijze zonder voorafgaande toestemming van Enforce.
8. De Sporter verklaart zich bekend en akkoord met de privacy policy en cookie beleid, zoals weergegeven op de website.

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht
1. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Enforce.
2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Breda.

Secured By miniOrange

We willen je graag een waardevolle tijd op onze website geven. Als je verder gaat op deze website gaan wij ervan uit dat je instemt met ons cookiebeleid. Lees ons beleid

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten