ALGEMENE VOORWAARDEN: CONSUMENTEN

Versie 2.1 gepubliceerd op 02 november 2021.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een ‘Sporter’) en anderzijds Enforce.
2. Met Enforce wordt bedoeld Enforce Coöperatie UA, Enforce International B.V. en Enforce V.O.F., gelieerde Nederlandse ondernemingen of Nederlandse franchisenemers van de franchiseformule ‘Enforce High-End Training & Coaching’.
3. Enforce biedt verschillende abonnementsvormen en programma’s waaraan de Sporter kan deelnemen, afhankelijk van de vestiging.
4. Door aanschaf van een abonnement of door gebruik te maken van de faciliteiten of diensten van Enforce, verklaart de Sporter zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
5. Enforce kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Enforce. De Algemene Voorwaarden zijn bij het aangaan van het abonnement aan de Sporter ter hand gesteld.

Artikel 2. Overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Enforce en een Sporter heeft de vorm van een lidmaatschap. Een overeenkomst komt tevens tot stand indien een Sporter gebruik maakt van de faciliteiten en/of diensten van Enforce.
2. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen lidmaatschap kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Enforce. Wijziging van een lidmaatschap kan voor een Sporter kosten met zich meebrengen.
3. De Sporter kan het lidmaatschap gedurende 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het afsluiten van het lidmaatschap. Indien de Sporter ermee akkoord gaat dat de diensten van Enforce direct aanvangen, zullen de kosten bij gebruik van de bedenktijd naar rato in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Resultaatprogramma’s
1. Sporters hebben de keuze uit verschillende programma’s. De inhoud van elk programma staat op de website van Enforce (www.enforce.nl). Enforce heeft het recht om de keuze van programma’s voor de Sporter te beperken, bijvoorbeeld door de conditie, fysieke staat of ervaring van de Sporter. De keuze van de Sporter is echter altijd op eigen risico.
2. Lidmaatschappen die gedurende een bepaalde periode recht geven op deelname aan een programma wordt naar gewezen als zijnde Resultaatprogramma’s. Het Resultaatprogramma is persoonlijk en is niet overdraagbaar.
3. Het Resultaatprogramma is beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in de overeenkomst met de Sporter. De beëindiging of opzegging van het lidmaatschap is afhankelijk van de individuele geldigheid:
– Een lidmaatschap met een geldigheid van korter dan twaalf (12) maanden wordt, na afloop hiervan, automatisch beëindigd.
– Een lidmaatschap met een geldigheid van één (1) jaar wordt, na afloop hiervan, automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar lidmaatschap met de daarbij behorende actuele tarieven.
– Lidmaatschappen zijn in beginsel niet opzegbaar. Het lidmaatschap met een geldigheid van één (1) jaar is opzegbaar tegen het einde van het lidmaatschap en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
4. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van het lidmaatschap worden opgeschort door Enforce. De Sporter kan hier een verzoek voor indienen. Het verzoek wordt naar oordeel van Enforce ingewilligd of afgewezen. Op verzoek van Enforce dient de Sporter hiervoor bewijs te overhandigen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
5. Enforce is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De meest recente roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar bij Enforce.
6. Na afloop van een Resultaatprogramma is het mogelijk om een overeenkomst aan te gaan voor een lidmaatschap om deel te nemen aan Small Group-trainingen. Een dergelijke lidmaatschap wordt aangegaan voor de minimale duur van zes (6) maanden.

Artikel 4. Lidmaatschap Individueel Sporten
1. Bij sommige Enforce-vestigingen is het mogelijk om een lidmaatschap te nemen om individueel te sporten. Deze vestigingen maken de keuze voor dit type lidmaatschap kenbaar.
2. Het lidmaatschap voor Individueel Sporten is persoonlijk en is niet overdraagbaar.
3. Het lidmaatschap voor Individueel Sporten wordt afgesloten voor een duur van zes (6) maanden of één (1) jaar. Het lidmaatschap voor een periode van één (1) jaar wordt automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar lidmaatschap met de daarbij behorende actuele tarieven. Het lidmaatschap is na de periode van één (1) jaar opzegbaar tegen het einde van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
4. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van het lidmaatschap worden opgeschort door Enforce. De Sporter kan hier een verzoek voor indienen. Het verzoek wordt naar oordeel van Enforce ingewilligd of afgewezen. Op verzoek van Enforce dient de Sporter hiervoor bewijs te overhandigen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

Artikel 5. Training en afspraken
1. Een training kan bestaan uit een van de trainingen uit het resultaatprogramma of uit individueel sporten, afhankelijk van het gekozen lidmaatschap.
2. Een training is intensief en blessuregevoelig. Een Sporter dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training.
3. Bij het lidmaatschap Individueel Sporten is er sprake van een training zonder begeleiding. De Sporter dient de instructies op de apparaten goed door te nemen. Het gebruik van de faciliteiten van Enforce is op eigen risico.
4. Indien een Sporter gezondheidsklachten heeft, of indien een Sporter een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname aan een training, dient de Sporter advies in te winnen bij een arts.
5. Enforce behoudt zich het recht voor om de naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
6. De Sporter dient een afspraak met Enforce minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak te annuleren. Annulering binnen 24 uur voorafgaand aan een afspraak heeft als gevolg dat de training komt te vervallen en dat deze niet (kosteloos) ingehaald kan worden.

Artikel 6. Prijzen en betaling
1. De actuele prijzen zijn op te vragen bij Enforce. Enforce heeft het recht deze prijzen jaarlijks in januari eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds op te vragen bij Enforce. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds afgesloten of betaalde abonnementen.
2. Enforce bepaalt of een lidmaatschap vooraf ineens kan worden betaald of maandelijks door middel van een overschrijving of automatische incasso.
3. De betalingstermijn voor de facturen bedraagt 10 kalenderdagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Sporter zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
4. Het is de Sporter niet toegestaan om ten aanzien van zijn betalingsverplichting jegens Enforce deze in te houden, dan wel verrekening toe te passen.
5. Reclamaties over facturen dienen uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te zijn ontvangen. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de Sporter niet op.
6. Indien een factuur of maandelijkse betaling niet tijdig wordt voldaan of indien de betaling bij automatische incasso wordt gestorneerd, is Enforce gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, te beëindigen, de toegang tot de vestiging(en) en trainingslocaties te ontzeggen en deelname aan trainingen te weigeren totdat het verschuldigde bedrag betaald is. Enforce is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
7. In geval van wettelijke schuldsanering of een persoonlijk faillissement van de Sporter zijn de verplichtingen van de Sporter jegens Enforce onmiddellijk opeisbaar en is Enforce gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, te beëindigen, de toegang tot de vestiging(en) en trainingslocaties te ontzeggen en deelname aan trainingen te weigeren.
8. Voor rekening van de Sporter komen alle kosten die aan de incasso van een door de Sporter onbetaalde factuur zijn verbonden, waaronder alle buitengerechtelijke kosten. Deze kosten worden berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten.
9. Indien de Sporter, niet de daadwerkelijk opdrachtgever is, zijn zowel de opdrachtgever als de Sporter hoofdelijk gehouden tot betaling van de facturen van Enforce.

Artikel 7. Annulering
1. Een Sporter kan een lidmaatschap alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het lidmaatschap is gestart. Enforce bevestigt de annulering schriftelijk.
2. De kosten voor de Sporter zijn voor annuleren van een lidmaatschap:
a. tot meer dan 4 weken voor aanvang van het lidmaatschap: kosteloos;
b. van 2 tot 4 weken voor aanvang van het lidmaatschap: 50% van het totale factuurbedrag voor de gehele duur van het lidmaatschap;
c. van 0 tot 2 weken voor aanvang van het lidmaatschap: 75% van het totale factuurbedrag voor de gehele duur van het lidmaatschap.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding
1. Enforce is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
a. de Sporter de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Enforce ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Sporter de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Sporter bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. door vertraging aan de zijde van de Sporter niet langer van Enforce kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities dient na te komen;
e. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk maakt of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Enforce kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Sporter toerekenbaar is, is Enforce gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor zowel direct als indirect zijn ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Enforce op de Sporter onmiddellijk opeisbaar. Bij opschorting van de nakoming van de verplichtingen, behoudt Enforce zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Enforce op gronden zoals genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling. De Sporter is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

Artikel 9. Overmacht
1. Enforce is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Sporter indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Enforce geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Enforce niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Enforce heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Enforce zijn verbintenis had moeten nakomen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: brand, oorlog, stakingen, stroomstoringen, communicatie-, stroom- en internetstoringen, pandemieën, epidemieën, quarantaine, ziekte, overheidsingrijpen, gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel. In een dergelijk geval kan een training worden afgelast. Enforce is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door overmacht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Deelname aan een training geschiedt op eigen risico. Enforce, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Sporter. Uitgezonderd van dit artikel zijn de gevallen waarbij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Enforce of leidinggevend personeel.
2. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Enforce, haar medewerkers en trainers, is Enforce niet aansprakelijk. Enforce is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Sporter mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
3. Enforce is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training.
4. Enforce is niet verzekerd voor schade van een Sporter. De Sporter dient zelf zorg te dragen dat hij verzekerd is voor schade ten gevolge van de deelname aan een training.
5. De Sporter doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
6. Indien vast komt te staan dat Enforce wel aansprakelijk is, dan is zij dit enkel voor directe schade en voor een bedrag van maximaal € 1.500,-.
7. De Sporter dient het interieur, de apparaten en eigendommen van Enforce voorzichtig en zorgvuldig te gebruiken. Enforce kan de Sporter aansprakelijk houden voor schade veroorzaakt door de Sporter.

Artikel 11. Website en privacy
1. Enforce respecteert de privacy van de Sporter en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de ‘gegevens’) vertrouwelijk wordt behandeld.
2. Enforce gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met de Sporter zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Enforce deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Sporter.
3. Enforce zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen ter uitvoering van de overeenkomst.
4. De werknemers van Enforce en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
5. Enforce maakt gebruik van VirtuaGym ten behoeve van haar diensten. Voor het gebruik van de VirtuaGym komt een seperate overeenkomst tot stand tussen de Sporter en VirtuaGym.
6. Sporters dienen onderling elkaars recht op privacy te respecteren. Het is in dat kader niet toegestaan voor de Sporter om zonder toestemming foto’s of ander beeldmateriaal te maken van andere Sporters.
7. De verstrekte informatie op de website www.enforce.nl of op de applicatie van VirtuaGym is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
8. Hoewel Enforce de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Enforce niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
9. De website www.enforce.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige wijze zonder voorafgaande toestemming van Enforce.
10. De Sporter verklaart bekend en akkoord te zijn met het privacy- en cookiebeleid, zoals weergegeven op de website www.enforce.nl.

Artikel 12. Slotbepalingen
1. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Enforce.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Enforce en de Sporter zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht
1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.
2. Geschillen die voortkomen uit deze Algemene Voorwaarden, die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Breda.

Via onderliggende link kunt u tevens onze algemene voorwaarden als PDF bestand terugvinden.

Algemene voorwaarden Enforce Consumenten versie 2 november 2021

arrow-down